Pomiar przewodności gruntu metodą TRT

Podczas projektowania źródła pompowego do zasilania dużych obiektów, szczególne znaczenie ma zdolność przenoszenia ciepła sond osadzonych w otworach wiertniczych. Wytyczne Niemieckiego Stowarzyszenia Inżynierów VDI stwierdzają, że zdolność przenikania ciepła sondy geotermalnej , w zależności od rodzaju gruntu, może wynosić od 20 do 100 W/m.

W celu uniknięcia niedoszacowania lub przeszacowania gruntu w celu przenoszenia ciepła, coraz częściej testuje się przewodność cieplną metodą echa temperatury. Ta metoda polega na wstrzykiwaniu ciepła do otworu i pomiarze temperatury zasilania oraz płynu przenoszącego ciepło. Na podstawie przeprowadzonych pomiarów wyznacza się przewodność cieplną gruntu w miejscu, w którym jest osadzona sonda, a tym samym pozwala określić zdolność gruntu do przenoszenia ciepła.

Do wyznaczenia przewodności cieplnej gruntu wykorzystuje się mobilną jednostkę pomiarową , wyposażoną w źródło ciepła, pompę obiegową oraz rejestratory do pomiaru temperatury ciepła przekazywanego do gruntu.


Do wyznaczania przewodnictwa cieplnego gruntu stosuje się ruchomy zestaw pomiarowy wyposażony w źródło ciepła, pompę obiegową i rejestratory do pomiaru temperatury i ciepła przekazywanego do gruntu.


Metoda TRT

Do określania wydajności cieplnej gruntu od końca lat dziewięćdziesiątych coraz częściej stosuje się metodę określaną w literaturze TRT lub GRT . Testy przeprowadzane tą metodą są przeprowadzane na mobilnym systemie pomiarowym. W miejscu, w którym ma znajdować się pole geotermalne , na ogół przeprowadza się jeden lub więcej pomiarów lub w przypadku bardzo dużego pola sond.

Sondę geotermalną należy umieścić w otworze wiertniczym, a następnie zmierzyć efektywną przewodność cieplną gruntu. Przez przewodność efektywną rozumie się przewodność wypadkową: materiał , z którego wykonana jest sonda geotermalna, otwór wiertniczy i grunt otaczający sondę geotermalną.

Wyznaczenie współczynnika efektywnej przewodności cieplnej metodą TRT polega na wstrzyknięciu energii cieplnej o stałej i znanej w gruncie dzięki geotermii.

Czynnik wypełniający sondę cyrkuluje w obiegu zamkniętym sondy i urządzenia pomiarowego, przekazując ciepło do gruntu. Temperatura medium na wlocie i na sondzie geotermalnej jest rejestrowana w sposób ciągły. Pomiar jest prowadzony do czasu ustabilizowania się przepływu ciepła w gruncie.

Współczynnik efektywnej przewodności gruntu wyznacza się za pomocą równania strumienia ciepła w funkcji wg Busso, Georgieva i Rotha.

>